X

UCL活动

主页
Menu

有关活动

在2016年9月,UCL启动了有史以来最大规模的慈善事业和参与活动,以提高6亿£25万志愿小时。

与体育投注现金网的长期战略UCL 2034对齐,它着重于反映独特的文化和UCL的贡献四大主题 - 健康,学生,伦敦和颠覆性思维。 

在60秒的运动:

VIMEO部件占位符//vimeo.com/341602917

 

VIMEO部件占位符//vimeo.com/343606448

 

VIMEO部件占位符//vimeo.com/341772316

 

VIMEO部件占位符//vimeo.com/345449508

 

VIMEO部件占位符//vimeo.com/341771317

 

VIMEO部件占位符//vimeo.com/340634432

 

VIMEO部件占位符//vimeo.com/341770333

 

VIMEO部件占位符//vimeo.com/341768172

 

VIMEO部件占位符//vimeo.com/341770786